Витяг зі Статуту

статут школи

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №124 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі– Навчальний заклад), є правонаступником комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №124 м. Харків.

1.2. Засновником Навчального закладу є Харківська міська рада (далі – Засновник).

Навчальний заклад утворений та зареєстрований у порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
Навчальний заклад утримується за рахунок бюджету міста Харкова, кошти якого є джерелом доходів Навчального закладу.
Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.3. Власником майна є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради (далі – Власник).

1.4. Навчальний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державної казначейської служби України.

Навчальний заклад є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновників, членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи Навчального закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

1.5. Навчальний заклад заснований відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України.

1.6. Головною метою Навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.7. Головними завданнями Навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на доступність та безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;
- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
- формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання громадянина України;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;
- виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців).

1.8. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад (далі – Положення), рішеннями Засновника та уповноваженого ним органу, їх наказами та цим Статутом.

1.9. Навчальний заклад діє вмежах компетенції, передбаченої законодавством України, Положенням та цим Статутом.

1.10. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- дотримання державних стандартів освіти;
- безпечні умови освітньої діяльності;
-дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
-дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11. У Навчальному закладі визначена українська мова навчання.

З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази Навчальний заклад організує навчання в старшій школі за профільними напрямами, які щорічно визначаються та затверджуються у робочому навчальному плані Навчального закладу.

1.12. Навчальний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Департаментом освіти Харківської міської ради та Управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради;
- визначати варіативну частину робочого навчального плану;
- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення доучасників навчально-виховного процесу;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації тастажування педагогічних кадрів;
- запрошувати на роботу спеціалістів (у тому числі закордонних) надоговірних (контрактних) умовах або шляхом укладання трудових угод, угод про співробітництво;
- встановлювати форму для учнів;
- надавати платні послуги, які відповідно до законодавства можуть надаватися комунальними навчальними закладами;
- здійснювати інші види діяльності, що не заборонені законодавством України і сприяють розвитку Навчального закладу та реалізації його мети.

1.13. У Навчальному закладі можуть створюватися та функціонувати: кафедри, методичні об’єднання, творчі групи, психологічна, соціологічна, методична служби, наукові та інші об’єднання учнів, вчителів, батьків.

1.14. Навчання за індивідуальною та екстернатною формами навчання у Навчальному закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.15. Медичне обслуговування учнів здійснюється комунальним закладом охорони здоров’я «Харківська міська дитяча поліклініка № 13».

1.16. Взаємовідносини Навчального закладу з юридичними і фізичними особами встановлюються у відповідності до положень чинного законодавства.

1.17. Наповнюваність класів, груп та їх поділ при вивченні профільних таінших предметів навчального плану визначається Міністерством освіти і науки України.

1.18. Повна назва Навчального закладу українською мовою:

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №124 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ».
Повна назва Навчального закладу російською мовою:
КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХАРЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ №124 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ».
Скорочена назва Навчального закладу українською мовою:
КЗ «ХЗОШ № 124».
Скорочена назва Навчального закладу російською мовою:
КУ «ХООШ № 124».
Юридична адреса Навчального закладу:

вул. Гвардійців Широнінців, буд.75-А, м. Харків, 61144.

Статут ХЗОШ І-ІІІ ступенів №124

Кiлькiсть переглядiв: 1171

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.