/Files/images/1-638.jpg

Самоврядування− спосіб організації життя колективу, що передбачає активну участь дітей (на основі взаємодії з педагогами) у прийнятті і виконанні рішень для досягнення суспільно значущих цілей. Воно є методикою залучення учнів до організації спільної діяльності.

Учнівське самоврядування−це педагогічна технологія, яка сприяє розвитку громадянських якостей дитини в системі демократичних взаємин виховного колективу на принципах самореалізації, самодіяльності, самоорганізації та самодостатності особистості.

/Files/images/гармония.JPG

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей, а учні є людьми!
Наше самоврядування є самоврядуванням учнівським. Його творять всі учні школи і тільки вони.

Принципи самоврядування

 • Розширення реальних прав та повноважень органів самоврядування
 • Свідомість, самодіяльність та активність учнів;
 • Доброзичлива вимога;
 • Регулярна почергова змінність виборного активу;
 • Відповідальність віковим та індивідуальним особливостям учнів;
 • Конкретизація колективних творчих справ.

Які завдання вирішує учнівське самоврядування:

 1. Сприяє навчальній та творчій діяльності учнів.
 2. Формує особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією.
 3. Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.
 4. Формує ініціативну, здатну приймати нестандартні рішення особистість.
 5. Забезпечує захист прав і інтересів учнів.
 6. Створює широке поле можливостей для самореалізації школярів в конкретних справах.
 7. Виховує почуття власної гідності, вчить досягати індивідуальної та суспільної мети.
 8. Відвертає дітей від асоціальних форм поведінки.

Голова
- планує і веде збори Ради старшокласників;
- розподіляє завдання між членами РС;
- співпрацює з директором школи та опікуном Самоврядування;
- виконує функцію зв'язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями, місцевою громадою;
- відповідає за виховання наступників – майбутніх керівників Самоврядування у школі.
Є ЛІДЕРОМ !
Заступник голови
- є правою рукою голови;
- за відсутності голови виконує його обов'язки;
- очолює важливі комісії;
..... - допомагає голові виконувати його обов'язки.
Секретар
Секретар зосереджує у своїх руках величезну владу.
- разом з головою опрацьовує порядок зборів Самоврядування;
- перед зборами збирає усі пропозиції, які має розглянути Рада;
- протоколює збори;
- веде листування;
- збирає письмові пропозиції учнів, що надходять до самоврядування

Члени Ради старшокласників– це найактивніші учні школи, вони
- керують роботою окремих комісій;
- особисто відповідають за основні напрямки роботи Самоврядування;
- працюють в комісіях Ради.
Радник – педагог організатор
- виконує функції радника самоврядування;
- допомагає зрозуміти правила, що діють у школі;
- допомагає вести документацію, організовувати збори.

Центр «Знання»
Мета та зміст роботи:

 1. Центр сприяє підвищенню інтересу учнів до знань, самоосвіти самовдосконалення;
 2. Контролює рівень навчальних досягнень учнів, організує взаємодопомогу, консультпункти у класах;
 3. Допомагає учням у пошуково-дослідницькій роботі;
 4. Забезпечує простір для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів у навчально-пізнавальній діяльності;
 5. Залучає учнів до роботи у предметних гуртках;
 6. Заохочує відмінників навчання, активістів;
 7. Підтримує тісний зв'язок з бібліотекою, допомагає у збереженні та поновленні бібліотечного фонду;
 8. Виступає з клопотанням перед педагогічною радою (адміністрацією) про заохочення чи покарання (стягнення) щодо окремих учнів;
 9. Центр заслуховує звіти відповідальних за навчання про рівень навчальних досягнень 2 рази на семестр; звітує, про свою роботу не рідше одного разу на рік.

Центр «Дозвілля »
Мета та зміст роботи:

 1. Організація змістовного дозвілля дітей із урахуванням їхніх інтересів.
 2. Розвиток ініціативи та творчих здібностей дітей.
 3. Залучення дітей до підготовки та проведення спортивно-масових, культосвітніх, розважальних програм і заходів

Центр «Дисципліни та порядку»
Мета та зміст роботи:

 1. Центр допомагає педагогічному колективу школи у вирішенні питань дисципліни, культури поведінки учнів на перервах, у їдальні, під час спортивних та культурно-масових заходів;
 2. Здійснює контроль за відвідуванням уроків учнями школи, зовнішнім виглядом учнів (охайність зачіски, наявність шкільної форми, змінного взуття); дотриманням санітарно-гігієнічних вимог до класного приміщення і учнів; роботою старост класу;
 3. Складає графік чергування класів по школі, виставляє оцінку черговому класу;
 4. У разі потреби на засіданні центру розглядається питання дисципліни окремих учнів (за поданням класних зборів);
 5. Центр має право клопотати перед педагогічною радою про заохочення чи стягнення щодо окремих учнів

Центр «Добрих та корисних справ»
Мета та зміст роботи:

 1. Виховання в учнів працелюбності, дбайливого ставлення до школи, її майна;
 2. Залучення батьків, вчителів, учнів школи до участі в днях добрих справ, місячниках благоустрою території, приміщень;
 3. Турбота про учнів, молодших за віком, про людей похилого віку, інвалідів;
 4. Активна участь у виготовленні наочності для навчальних кабінетів під керівництвом; вчителів - предметників.


Центр « Інформаційний»
Мета та зміст роботи:

 1. Вивчення громадської думки учнів про життя школи;
 2. Висвітлення життя школи на сторінках газети «Шкільний калейдоскоп», на сторінках районної, міської газет;
 3. Рекламування діяльності органів учнівського самоврядування, дитячих періодичних видань;
 4. Випуск газет, присвячених знаменним і пам'ятним подіям держави, школи, датам народного календаря;
 5. Участь у загальношкільних тематичних політінформаціях, районному конкурсі «Проба пера»

Пріоритетні напрями виховання

Громадянське: виховання у дусі пізнання, збереження і розвитку національних традицій і плекати інтелектуально розвинену, духовно і багату, цілісну особистість; формувати, незалежно від національно­сті, національну свідомість, історич­ну пам'ять, національний характер, світогляд, гуманістичні ідеї.

Правове:прищеплення поваги до прав і свобод людини і забезпечення знання та виконання законів України.

Формування здорового способу життя: пропагувати здоровий спосіб життя; проводити оздоровчо-профспілкову роботу; фор­мувати усвідомлення ролі фі­зичної досконалості у гармонійному розвиткові особистості; виховувати потребу в регулярних заняттях спор­том; дотримання режиму дня.

Художньо-естетичне: розвивати ху­дожньо-естетичну освіченість та ви­хованість; формувати естетичну культуру засобами народних традицій; сприяти забезпеченню української мови як державної в усіх напрямках ро­боти, розвивати уявлення про зовніш­ню та внутрішню красу людини.

Трудове: виробляти свідоме ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства; виховувати здорову осо­бистість, цивілізованого господаря.

Екологічне: формувати екологічну культуру і усвідомлення себе части­ною природи; виховувати почуття відповідальності за природу як на­ціональне багатство; залучення до екологічної та природоохоронної діяльності.

Родинно-сімейне: формувати культуру сучасної сім'ї та потребу допомагати батькам; розвивати інтерес до традицій родини; формувати моральні якості з позицій добра і справедливості.

Військово-патріотичне: прищеплювати і розвивати моральні почуття, міцні переконання, потребу поводитися відповідно до норм суспільства; ви­ховувати патріотизм, колективізм, не­примиримість до аморальних вчинків людей, до порушників норм і правил культурної поведінки.

Превентивне: забезпечити теоретичну та практичну реалізацію заходів, спря­мованих на попередження і подолання відхилень у поведінці; запобі­гання розвитку різних форм асоціальної, аморальної поведінки, прищеплювати потребу поводити себе відповідно до моральних норм у суспільстві.

Кiлькiсть переглядiв: 1536

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.